Direktjordat kontra isolerat nät, en jämförelse

Grundläggande skillnader
Direktjordat kontra isolerat nät, en jämförelse Direktjordat kontra isolerat nät, en jämförelse

Den fundamentala tekniska skillnaden mellan direktjordat nät (oftast TN / TN-S nät) och isolerat nät (IT-nät) är att i det förstnämnda är noll-ledaren förbunden med jord och därmed är samtliga ledares potential låst relativt jord medan i ett isolerat nät saknas förbindelse mellan jordledare och noll-ledare (alternativt har hög impedans), oftast åstadkommet med hjälp av en isolertransformator. Det innebär att fas- och noll-ledarens potential är flytande relativt jord.

Vid galvanisk kontakt mellan en matande ledare och t.ex. byggnadsjord uppstår i ett direktjordat nät ett jordfel. En relativt hög felström flyter och säkring/jordfelsskydd löser ut med driftstopp som följd. I ett isolerat nät uppstår i samma situation istället ett isolationsfel. Den ledare som kommit i kontakt med jord antar jordpotential och övriga ledares potential anpassas efter det. Isolationslarm ges och driften fortsätter utan påverkan.

De främsta funktionsskillanderna ur ett användarperspektiv är två:
  • Den ena är att i ett isolerat nät leder ett första fel inte till någon påverkan på driften, medan det i ett direktjordat nät leder till säkringsutlösning och/eller bortkoppling med driftstopp för drabbad utrustning.
  • Den andra skillnaden är att beröringsströmmarna vid jordfel/isolationsfel, avbrott i jordledare, eller avbrott i noll-ledare är några hundratal µA i ett direktjordat nät men bara något tiotal µA i ett isolerat nät. Den skillnaden har mycket stor betydelse för både personsäkerhet och brandsäkerhet.
Var används direktjordat respektive isolerat?

Direktjordat nät är det normala och dominerar totalt för de flesta applikationer. Isolerat nät används vid speciellt känsliga applikationer där det är av extra hög vikt att undvika avbrott och/eller risken för gnistbildning. De främsta tillämpningsområdena är inom sjukvården samt för speciellt känslig utrustning i vissa industrier.

För så kallade grupp-2 rum inom sjukvården (intensiv, operation, uppvak, etc.) är isolerat nät helt dominerande internationellt. Den internationella normen IEC60364-7-710 kräver bl.a. att ett första fel inte får leda till avbrott i driften för livsuppehållande utrustning, vilket gör isolerat nät till det naturliga valet. Sverige har dock ett undantag från IEC60364-7-710 och här är det alltså tillåtet med direktjordat nät även i grupp-2 rum. Båda lösningarna finns i drift på olika sjukhus runt om i landet. Härunder finns en elsäkerhetsjämförelse mellan direktjordat och isolerat nät.

Relaterade produkter